Regulamin

Escape Room Bank
REGULAMIN
1. Organizatorem gry jest Pureride S.C. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rzeźbiarskiej 20
2. Osoby dokonujące rezerwacji i korzystające z usług Escape Room Bank oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptują.
3. Aby wziąć udział w grze należy dokonać rezerwacji dogodnego terminu przez stronę internetową espaceroombank.pl podając niezbędne dane:
A. Imię
B. Nazwisko
C. Adres e-mail
D. telefon kontaktowy
E. liczbę uczestników
F. sposób płatności
4. Każda rezerwacja jest potwierdzona wiadomością e-mail zawierającą szczegóły takie jak: data, godzina, nazwa pokoju
5. W celu odwołania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
6. Pracownicy Escape Room Bank mogą kontaktować się z osobą dokonującą rezerwacji w celu jej potwierdzenia. W przypadku niemożliwości kontaktu telefonicznego i lub mailowego rezerwacja może zostać anulowana.
7. W przypadku płatności elektronicznej przed grą warunkiem zwrotu pieniędzy jest anulacja rezerwacji nie później niż 24h przed planowaną grą.
8. W siedzibie Escape Room Bank należy zjawić się minimum 10 minut przed zarezerwowaną godziną gry. Spóźnienie może skutkować skróceniem czasu przeznaczonego na grę.
9. Opis każdego pokoju zawiera niezbędne informacje o grze takie jak:
A. czas gry
B. dopuszczalna ilość osób
C. minimalny wiek uczestników
10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką prawnego opiekuna.
11. W grze nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu i lub środków odurzających. Pracownicy Escape Room Bank mają prawo odmówić rozpoczęcia gry jak i przerwać grę gdy uczestnicy złamali tę zasadę. Po przerwaniu gry z w.w. powodów Escape Room Bank nie zwraca pieniędzy za grę.
12. Wyklucza się udział w grze osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku na zdrowiu, w szczególności:
A. Cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku
B. Cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.
13. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i kręcenia filmów bez zgody pracowników.
14. Elementy oznaczone na żółto-czarno oraz biało-czerwono są technicznym wyposażeniem pokoju i nie są elementem gry
15. Uczestnicy biorący udział w grze ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia powstałe na skutek wandalizmu i nieprawidłowego używania wyposażenia pokoi.
16. Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w czasie gry.
17. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi Uczestnik
18. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
19. Płatności za grę należy dokonać przed rozpoczęciem gotówką, kartą lub za pomocą Vouchera.
20. Aktualnie obowiązujące ceny znajdują się na stronie internetowej www.escaperoombank.pl w zakładce “cennik”.