Regulamin

Escape Room Bank

REGULAMIN

 1. Organizatorem gry jest Fundacja Park Miniatur Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 38
 2. Osoby dokonujące rezerwacji i korzystające z usług Escape Room Bank oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptują.
 3. Aby wziąć udział w grze należy dokonać rezerwacji dogodnego terminu przez stronę internetową espaceroombank.pl podając niezbędne dane:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Adres e-mail
  4. telefon kontaktowy
  5. liczbę uczestników
  6. sposób płatności
 4. Każda rezerwacja jest potwierdzona wiadomością e-mail zawierającą szczegóły takie jak: data, godzina, nazwa pokoju
 5. W celu odwołania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
 6. Pracownicy Escape Room Bank mogą kontaktować się z osobą dokonującą rezerwacji w celu jej potwierdzenia. W przypadku niemożliwości kontaktu telefonicznego i lub mailowego rezerwacja może zostać anulowana.
 7. W przypadku płatności elektronicznej przed grą warunkiem zwrotu pieniędzy jest anulacja rezerwacji nie później niż 24h przed planowaną grą.
 8. W siedzibie Escape Room Bank należy zjawić się minimum 10 minut przed zarezerwowaną godziną gry. Spóźnienie może skutkować skróceniem czasu przeznaczonego na grę.
 9. Opis każdego pokoju zawiera niezbędne informacje o grze takie jak:
  1. czas gry
  2. dopuszczalna ilość osób
  3. minimalny wiek uczestników
 10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką prawnego opiekuna.
 11. W grze nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu i lub środków odurzających. Pracownicy Escape Room Bank mają prawo odmówić rozpoczęcia gry jak i przerwać grę gdy uczestnicy złamali tę zasadę. Po przerwaniu gry z w.w. powodów Escape Room Bank nie zwraca pieniędzy za grę.
 12. Wyklucza się udział w grze osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku na zdrowiu, w szczególności:
  1. Cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku
  2. Cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.
 13. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i kręcenia filmów bez zgody pracowników.
 14. Każdy pokój wyposażony jest w czerwony przycisk w żółtej obudowie którego wciśnięcie przerywa grę.
 15. Elementy oznaczone na żółto-czarno oraz biało-czerwono są technicznym wyposażeniem pokoju i nie są elementem gry
 16. Uczestnicy biorący udział w grze ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia powstałe na skutek wandalizmu i nieprawidłowego używania wyposażenia pokoi.
 17. Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w czasie gry.
 18. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi Uczestnik
 19. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Płatności za grę należy dokonać przed rozpoczęciem w gotówce lub za pomocą Vouchera.
 21. Aktualnie obowiązujące ceny znajdują się na stronie internetowej www.escaperoombank.pl w zakładce “cennik”.