{:pl}Regulamin{:}{:en}Terms and Conditions{:}

{:pl}Escape Room Bank

REGULAMIN

 1. Organizatorem gry jest Pureride S.C. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rzeźbiarskiej 20
 2. Osoby dokonujące rezerwacji i korzystające z usług Escape Room Bank oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptują.
 3. Aby wziąć udział w grze należy dokonać rezerwacji dogodnego terminu przez stronę internetową espaceroombank.pl podając niezbędne dane:
 4. Imię
 5. Nazwisko
 6. Adres e-mail
 7. telefon kontaktowy
 8. sposób płatności
 9. Każda rezerwacja jest potwierdzona wiadomością e-mail zawierającą szczegóły takie jak: data, godzina, nazwa pokoju
 10. W celu odwołania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
 11. Pracownicy Escape Room Bank mogą kontaktować się z osobą dokonującą rezerwacji w celu jej potwierdzenia. W przypadku braku możliwości skutecznego kontaktu telefonicznego i lub mailowego rezerwacja może zostać anulowana.
 12. W przypadku płatności elektronicznej przed grą warunkiem zwrotu pieniędzy jest anulacja rezerwacji nie później niż 24h przed planowaną grą.
 13. W siedzibie Escape Room Bank należy zjawić się minimum 10 minut przed zarezerwowaną godziną gry. Spóźnienie może skutkować skróceniem czasu przeznaczonego na grę.
 14. Opis każdego pokoju zawiera niezbędne informacje o grze takie jak:
 15. czas gry
 16. dopuszczalna ilość osób
 17. minimalny wiek uczestników
 18. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką prawnego opiekuna.
 19. W grze nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu i lub środków odurzających. Pracownicy Escape Room Bank mają prawo odmówić rozpoczęcia gry jak i przerwać grę gdy uczestnicy złamali tę zasadę. Po przerwaniu gry z w.w. powodów Escape Room Bank nie zwraca pieniędzy za grę.
 20. Wyklucza się udział w grze osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku na zdrowiu, w szczególności:
 21. Cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku
 22. Cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.
 23. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i kręcenia filmów bez zgody pracowników.
 24. Elementy oznaczone na żółto-czarno oraz biało-czerwono są technicznym wyposażeniem pokoju i nie są elementem gry
 25. Uczestnicy biorący udział w grze ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia powstałe na skutek wandalizmu i nieprawidłowego używania wyposażenia pokoi.
 26. Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w czasie gry.
 27. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi Uczestnik
 28. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 29. Płatności za grę należy dokonać przed rozpoczęciem gotówką, kartą lub za pomocą Vouchera.
 30. Aktualnie obowiązujące ceny znajdują się na stronie internetowej www.escaperoombank.pl w zakładce “cennik”.
 31. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie PURERIDE S.C., ul. Rzeźbiarska 20, 04-633 Warszawa, NIP: 9522121664 , e-mail: biuro@pureride.pl („Administrator”) Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych oraz w celu badania satysfakcji klienta. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Odbiorcą danych osobowych mogą być kontrahenci Administratora w tym w szczególności spółka Tripadvisor Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

{:}{:en}

Escape Room BANK

Terms and Conditions

 1. The game is organized by Fundacja Park Miniatur Województwa Mazowieckiego (The Park of the Mazowieckie Province Miniatures Foundation), based in Warsaw at 38 Senatorska Street.
 2. By booking a game and using the services of the Escape Room Bank participantsconfirm that the Terms and Conditions are known to themand that they accept them.
 3. In order to participate in the game it is necessary to booka convenient date via the website www.escaperoombank.pland provide the following information:
  • First name
  • Surname
  • E-mail address
  • Phone number for contact
  • Number of participants
  • Payment choice
 4. Every booking is confirmed with an e-mail message that includes details such as the date, the timeand the name of the booked room.
 5. A person that would like to cancel the reservationis required to contact the Escape Room Bank staffvia e-mail or phone.
 6. The staff of the Escape Room Bank might need to contact a person that made the reservation in order to confirm it. Should they try to do that via phone and/or e-mailto no avail, the booking may be cancelled.
 7. Refund of prepaid game is possible only if cancellation takes place at least 24 hours before the game.
 8. Players are requested to arrive at the Escape Room Bank at least 10 minutes before the scheduled time. Late arrival may result in reducing the time limit provided for the game.
 9. The description of each room includes essential information about the game, such as:
 • time limit of the game
 • number of participants allowed
 • minimum age limit of participants
 1. An underage person is allowed to take part in the game only with the consent and under supervision of their legal guardian.
 2. People under the influence of alcohol and/or intoxicating substances are not allowed to participate in the game. The staff of the Escape Room Bank may refuse to initiate the game or may terminate it before the scheduled time. Should the game be terminated for the above reasons, the Escape Room Bank will not refund the money for the game.
 3. People who due to their condition may suffer detriment to their health may not participate in the game. It is applicable especially in relation to:
  • people suffering from illnesses or conditions in which flashing/blinking light jeopardizes their health e.g.. epilepsy, eye diseases;
  • people suffering from illnesses or conditions in which physical effort jeopardizes their health e.g. diseases of the cardiovascular system, illnesses of the spine/the skeletal system, asthma etc.
 4. It is forbidden to take pictures or make recordings in the rooms without the staff’s consent.
 5. Every room is equipped in a alarm red button with a yellow casing; pushing it terminates the game.
 6. Items marked with either yellow-and-black or white-and-red colors are technical equipment of the room and are not elements of the game.
 7. The participants are financially liable for any damages that may occur due to the act of vandalism or misuse of the room’s equipment.
 8. Each participant takes part in the game on their own responsibility. The organizer is not liable for any damages or harm that occur during the game.
 9. It is the participant and participant alone that is responsible for any false statements as well as for concealing circumstances that would debar them from participating in the game.
 10. With respect to the matters not covered bythese Terms and Conditions, relevant provisions of the Civil Code apply.
 11. The payment should be made before the game, either in cash or with a voucher. Vouchers and discount coupons do not sum up with other price promotions.
 12. Current prices can be referred to in the section „Prices” on the website www.escaperoombank.pl

 {:}