Regulamin VR

Escape Room BANK Virtual Reality
REGULAMIN
1. Organizatorem gry jest Pureride S.C. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rzeźbiarskiej 20.
2. Osoby dokonujące rezerwacji i korzystające z usług Escape Room BANK oświadczają, że zapoznały
się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptują.
3. W celu wzięcia udziału w grze Virtual Reality (grze VR) należy dokonać rezerwacji dogodnego terminu
przez stronę internetową www.escaperoombank.pl podając niezbędne dane:
a. Imię i Nazwisko
b. adres e-mail
c. telefon kontaktowy
d. sposób płatności
4. Każda rezerwacja jest potwierdzona wiadomością e-mail zawierającą szczegóły takie jak: data,
godzina, nazwa zarezerwowanej gry VR.
5. W celu odwołania rezerwacji należy skontaktować się Escape Room BANK telefonicznie lub mailowo.
6. Pracownicy Escape Room BANK mogą kontaktować się z osobą dokonującą rezerwacji w celu jej
potwierdzenia. W przypadku braku możliwości skutecznego kontaktu telefonicznego i/ lub mailowego
rezerwacja może zostać anulowana bez wiedzy rezerwującego.
7. W przypadku płatności elektronicznej przed grą warunkiem zwrotu pieniędzy jest anulacja rezerwacji
nie później niż 24 godziny przed planowaną grą.
8. W siedzibie Escape Room BANK należy zjawić się minimum 10 minut przed zarezerwowaną godziną
gry VR. Spóźnienie może skutkować skróceniem czasu przeznaczonego na grę VR lub odwołaniem gry
VR.
9. Opis każdej gry VR zawiera niezbędne informacje o grze takie jak:
a. czas gry VR
b. dopuszczalna liczba uczestników
c. minimalny wiek graczy
10. Płatności za grę VR należy dokonać przed rozpoczęciem rozgrywki gotówką, kartą lub za pomocą
Vouchera.
11. Aktualnie obowiązujące ceny znajdują się na stronie internetowej www.escaperoombank.pl w zakładce
Cennik.
12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze VR tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką prawnego
opiekuna.
13. W grze VR nie mogą brać udziału osoby poniżej 13 roku życia.
14. W grze VR nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
Pracownicy Escape Room BANK mają prawo odmówić rozpoczęcia gry jak i przerwać grę w przypadku,
gdy stwierdzą, że uczestnicy złamali tę zasadę. Po przerwaniu gry z w.w. powodów Escape Room
BANK nie zwraca pieniędzy za grę.
15. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych oraz napojów w
pomieszczeniu, w którym odbywa się gra VR.
16. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia walizek, plecaków i innych dużych przedmiotów do
pomieszczenia, w którym odbywa się gra VR.
17. Osoby biorące udział w grze VR zobowiązane są do dbania o powierzone urządzenia wirtualnej
rzeczywistości.
18. Osoby biorące udział w grze VR ponoszą materialną odpowiedzialność za świadome zniszczenie,
uszkodzenie lub zgubienie każdego elementu urządzenia wirtualnej rzeczywistości.
19. Osoby biorące udział w grze VR są zobowiązane do stosowania się do zaleceń personelu Escape
Room BANK.
20. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego regulaminu, osoba naruszająca na żądanie
pracownika Escape Room BANK jest obowiązana do opuszczenia pomieszczenia, w którym odbywa
się gra VR.
21. W sprawach związanych z korzystaniem z urządzeń przeznaczonych do prezentacji treści
audiowizualnych w grach VR w Escape Room BANK mają zastosowanie opracowane przez producenta
zasady korzystania z tych urządzeń (stanowiące Załącznik 1 do Regulaminu), dostępne na stronie oraz
w siedzibie Escape Room BANK. Najważniejsze zapisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
(stanowiące Załącznik 2 do Regulaminu) zostały przetłumaczone i są dostępne na stronie oraz w
siedzibie Escape Room BANK
22. Urządzenia przeznaczone do prezentacji treści audiowizualnych w grach VR mogą powodować
niepożądane objawy zdrowotne, dlatego prócz zapoznania z warunkami przedstawionymi w pkt. 21.
Escape Room BANK rekomenduje, aby osoby biorące udział w grze VR przed wizytą skonsultowały się
z lekarzem.
23. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry VR
odpowiedzialność ponosi uczestnik.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego
regulaminu, a w szczególności zaleceń pracowników Escape Room BANK
i zasad korzystania z urządzeń wirtualnej rzeczywistości określonych przez ich producenta.
25. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
26. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie PURERIDE
S.C., ul. Rzeźbiarska 20, 04-633 Warszawa, NIP: 9522121664, e-mail: biuro@pureride.pl
(„Administrator”)
Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie
po realizacji umowy w celach archiwalnych oraz w celu badania satysfakcji klienta.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
Odbiorcą danych osobowych mogą być kontrahenci Administratora w tym w szczególności spółka
Tripadvisor.
Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.