Warunki zdrowotne oraz warunki bezpieczeństwa użycia HTC Vive

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa – przeczytaj przed użyciem
tłumaczenie wykonane przez PURERIDE S.C. na podstawie dokumentu:„Important Safety Information –
Read Before Use” firmy HTC dla produktu HTC Vive,
pobranego ze strony: https://dl4.htc.com/web_materials/Safety_Guide/Vive/
Vive_safety_and_regulatory_guide.pdf
Zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami i informacjami przed użyciem produktu i postępuj zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi produktu. Nieprzestrzeganie ich może spowodować
obrażenia ciała, porażenie prądem, pożar i inne szkody.
Upewnij się, że jesteś w stanie bezpiecznie korzystać z produktu
Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu jeśli masz już poważne schorzenia (np. dolegliwości
serca), stany, które wpływają na bezpieczeństwo wykonywania ćwiczeń fizycznych, dolegliwości psychiczne
(np. zaburzenia lękowe lub zespół stresu pourazowego), jesteś w ciąży lub w podeszłym wieku.
Nie używaj produktu w przypadku choroby, zmęczenia, bycia pod wpływem środków odurzających /
narkotyków lub nie czujesz się ogólnie dobrze, ponieważ może to zaostrzyć twój stan.
Upewnij się, że w danym miejscu użytkowanie produktu będzie bezpieczne
Podczas używania zestawu nie widzisz swojego otoczenia. Obraz wyświetlany w zestawie nie odpowiada
temu, co dzieje się wokoło ciebie. Zawsze używaj produktu w miejscu, które zapewnia ci bezpieczeństwo.
Nie polegaj na wirtualnej siatce bezpieczeństwa produktu. Nie używaj produktu w pobliżu schodów, dużych
okien, źródeł ciepła ani na zewnątrz. Z miejsca gry usuń ludzi, meble i inne przedmioty, które mogą być
przeszkodami lub przeszkadzać w swobodnym poruszaniu się. Przykład: jeśli podczas korzystania z
produktu do pokoju wejdzie zwierzę, nie będziesz o tym wiedzieć i podczas poruszania się w środowisku
wirtualnej rzeczywistości możesz potknąć się o nie.
Zaleca się używanie produktu tylko pod nadzorem innej osoby, która jest gotowa ostrzec o zagrożeniach,
które mogą powstać podczas używania produktu. Przykłady zagrożeń, które mogą się pojawić, obejmują
między innymi splątanie kabla w sposób stwarzający ryzyko potknięcia się, zwierzęta wprowadzane do
obszaru, w którym produkt jest używany, a użytkownik zbliża się zbyt blisko ściany lub innego zagrożenia ).
Uważaj na kabel i połączenia
Zapamiętaj położenie kabla i połączenia zestawu, aby zapobiec potknięciu się o nie lub pociągnięciu za nie
podczas poruszania się w strefie gry. Przesuwaj stopy powoli i ostrożnie, aby nie potknąć się (także o kabel).
Upewnij się, że stoisz pewnie. Potknięcie się o kabel lub kontakt z przeszkodami może spowodować
obrażenia lub szkody.
Uważaj na kontrolery
Używając kontrolerów, zawsze sprawdzaj, czy masz wystarczającą wolną przestrzeń nad głową i wokół
siebie, abyś mógł całkowicie wyprostować ręce we wszystkich kierunkach. Uderzenie kogoś może
spowodować obrażenia, a uderzenie przedmiotów może doprowadzić do ich uszkodzenia. Trzymaj
kontrolery pewnie i zawsze używaj pasków na nadgarstku. Upuszczony kontroler może spowodować
obrażenia lub szkody.
Reakcja na światło
Podobnie jak inne produkty wywołujące efekty wizualne (w tym błyski światła), niniejszy produkt może
wywoływać napady padaczkowe, drgawki, omdlenia lub silne zawroty głowy nawet u osób, które nie miały
takich dolegliwości. Jeśli kiedykolwiek miałeś epilepsję lub drgawki, utratę świadomości lub inne objawy
związane z epilepsją, przed użyciem produktu zasięgnij porady lekarza. Aby zmniejszyć
prawdopodobieństwo takich reakcji, nie używaj produktu gdy jesteś zmęczony lub potrzebujesz snu.
Urazy wskutek powtarzalnego napięcia mięśni
Używaj produktu w wygodnej pozycji. Nie chwytaj go zbyt mocno. Naciskaj przyciski lekko. Jeśli odczujesz
mrowienie, drętwienie, usztywnienie, pulsowanie lub inny dyskomfort, natychmiast przestań używać
produktu i zasięgnij porady lekarza.
Skutki fizyczne i psychologiczne
Treści oglądane za pomocą tego produktu mogą być intensywne, wciągające i wyglądać bardzo
realistycznie, powodując adekwatne reakcje mózgu i ciała. Niektóre rodzaje treści (np. ukazujące przemoc,
budzące przerażenie, wywołujące silne emocje lub reakcje adrenalinowe) mogą powodować zwiększenie
częstości akcji serca, wzrost ciśnienia krwi, ataki paniki, lęki, zespół PTSD, omdlenia i inne skutki
niepożądane. Jeśli kiedykolwiek miałeś negatywne reakcje fizycznych lub psychiczne na określone
okoliczności, unikaj używania tego produktu do oglądania podobnych treści.
Należy także pamiętać, że symulowane obiekty, które mogą wystąpić podczas używania produktu (np.
meble), nie istnieją w świecie rzeczywistym, a próba interakcji z symulowanymi obiektami może doprowadzić
do powstania obrażeń tak samo, jak nastąpiłoby to w rzeczywistości, na przykład przy próbie siadania na
wirtualnym krześle.
Utrata słuchu
Nie należy używać słuchawek z nastawioną dużą głośnością przez dłuższy czas, ponieważ może to
spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
Interferencja częstotliwości radiowych
Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać działanie pobliskich urządzeń elektronicznych.
Jeśli masz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie medyczne, nie używaj produktu przed
zasięgnięciem porady lekarza lub producenta urządzenia medycznego. Aby zminimalizować zakłócenia
częstotliwości radiowych, używaj tylko oryginalnych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta lub
akcesoriów nie zawierających metalu. Używanie nieoryginalnych akcesoriów, nie zatwierdzonych przez
producenta, może stanowić naruszać przepisów odnośnie narażenia na częstotliwości radiowe – należy tego
unikać.
Nie nadużywaj produktu
Należy unikać długotrwałego, ciągłego używania produktu. Może to negatywnie wpływać na koordynację rąk
i wzroku, równowagę lub powodować inne negatywne skutki. Podczas częstego i długotrwałego używania
produktu może wystąpić zmęczenie lub bolesność mięśni, stawów lub innych części ciała. Korzystaj z
produktu stosując regularne przerwy. Długość i częstotliwość koniecznych przerw mogą być różne dla
różnych osób.
Przestań używać produkt, jeśli odczuwasz dyskomfort
Zaprzestań używania produktu i zasięgnij porady lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:
• Napady padaczkowe, utrata świadomości, konwulsje, ruchy mimowolne, zawroty głowy,
dezorientacja, nudności, zawroty głowy, senność lub zmęczenie;
• Ból lub dyskomfort oczu, zmęczenie oczu, drganie oczu lub zaburzenia widzenia (np. zniekształcenia
lub zamazanie obrazu, podwójne widzenie);
• Nadmierne pocenie się zwiększone wydzielanie śliny, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji
rąk i wzroku lub inne objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
Do czasu całkowitego ustąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani
podejmować czynności, które mogą mieć potencjalnie poważne konsekwencje.
Przed ponownym użyciem produktu upewnij się, że jest on poprawnie skonfigurowany.
Rodzaj oglądanych treści może powodować określone objawy. Dalsze korzystanie z takich treści może
wywołać podatność na odczuwanie takich samych objawów.
Używanie przez dzieci
Produkt nie został zaprojektowany do używania przez dzieci. Nie zostawiaj produktu dostępnego dla małych
dzieci i nie pozwól im korzystać z niego lub bawić się nim. Mogą one zranić siebie lub inne osoby, mogą też
przypadkowo uszkodzić produkt.
Produkt może zawierać małe części o ostrych krawędziach, które mogą spowodować obrażenia lub które
mogłyby odłączyć się i stworzyć zagrożenie udławieniem u małych dzieci. Jeśli jakakolwiek część produktu
lub akcesoriów zostanie połknięta, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
Używanie produktu przez starsze dzieci powinno być nadzorowane przez osoby dorosłe pod kątem
jakichkolwiek skutków negatywnych podczas i po użyciu produktu. W przypadku zaobserwowania
negatywnych skutków, nie pozwalaj starszym dzieciom używać produktu. Osoby dorosłe powinny upewnić
się, że starsze dzieci nie używają produktu w sposób długotrwały.